.
.
.
.

پارلمان روسیه استقلال ابخازيا واوستياى جنوبى از گرجستان را به رسمیت شناخت

اين دو جمهوري نمی خواهند به اتحاد با گرجستان ادامه دهند

نشر في:

اعضاى شوراى پارلمان روسیه امروز دوشنبه 25/8/2008 استقلال دو جمهورى ابخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان را به رسمیت شناخت .

نمایندگان عضو پارلمان روسیه با اکثریت آراء در جلسه اى كه از تلويزيون پخش شد ،ضمن مناقشه موضوع استقلال طلبی دو جمهوری ابخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان ،از رئیس جمهور روسیه خواستند تا استقلال اين دو جمهوري را به رسمین بشناسد .

آقاى سيرگى ميرونوف رئيس پارلمان هنگام افتتاح جلسه گفت: "روسيه در مدت بيش از 15 سال به همبستگى سرزمينهاى كشور گرجستان احترام قايل بود".

وى افزود: "امروز بدنبال تجاوز گرجستان به اوستياى جنوبى ،روابط ما با اين كشور دیگر همچون گذشته نیست". وى حمله نيروهاى گرجى به اين جمهورى جدائى طلب را " نسل كشى" توصيف كرد.

از سوى ديگر آقاى سيرگى باگابش رئيس جمهورابخازيا گفت: "ابخازيا واوستياى جنوبى از این به پس هرگز با گرجستان در يك كشور نخواهد بود".
امروز مجلس دومای روسيه نیز پيشن نويس مصوبه ای را در اینباره به رای گیری خواهد گذاشت .

درهمین حال رئيس كميسون امور خارجه در مجلس دوما اظهار داشت كه حزب روسیه كه طرفدار كرملين واز پشتيبانى اكثريت پارلمان برخوردار است تاييد خود از به رسميت شناختن دو جمهوری جدایی طلب ابخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان را اعلام داشته است .

خانم تاتيانايا كوليوا مسئول گروه روسيه در پارلمان در اینباره به خبرنگاران گفت: "اكنون ميتوان بطور روشن اعلام كرد كه به سالهاى در گیری را فقط از طريق به رسميت شناختن قانونى استقلال دو سرزمین جدایی طلب ابخازیا و اوستیای جنوبی می توان پايان داد، چون اين يك واقعيت است".

وى افزود "بجز اين قطعنامه هر قطعنامه ديگری وضعيت را پيچيده تر خواهد كرد".
وى در ادامه سخنان خود گفت: "اگر آقاى ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان مایل است که كشورش ايالت پنجاه ويكم امريكا شود در مقابل اين دو جمهوري نیز تمایلی به مستعمره آمریکا شدن ندارند، لذا به کمک ما نيازمندند".