عاجل

البث المباشر

سعودیها برای سوار شدن بر"الاغ شیطان"به مجوز دینی نیازداشتند

طبق مدرکی که درباره شرایط دوچرخه سواری در گذشته منتشر شده

مدرکی که اخیرا عکس آن روی برخی سایت های اینتر نتی منتشر شده است ،نشان می دهد که اهالی شهر بریده در عربستان سعودی 50 سال پیش برای دوچرخه سواری به مجوز دینی از هیات امر به معروف نهی از منکر نیاز داشتند .

براساس گزارش خبری برخی از سایت های سعودی روز شنبه 4-10-2008 ،یکی از شهروندان این کشور که این مجوز را در موزه شخصی خود نگهداری می کند با انتشار عکسی از آن نشان داد که با توجه به ناپسند برشمردن دوچرخه سواری از منظر اجتماعی ،متقاضی خرید دوچرخه به تایید شهود ، ریش سفید محله و رییس قبیله احتیاج داشته است .

به نوشته روزنامه "الرياض" چاپ عربستان سعودی، که این خبر را منتشر کرده است ،متن مجوز مالکیت دو چرخه از این قرار بوده است :" (نام مالک دوچرخه) مجاز است با توجه به ضرورت نقل وانتقال از خانه به دکان (...)، از سیکل (دو چرخه) استفاده کند و درغیر این صورت می تواند با اجازه پدر از آن استفاده کند ...به شرطی که شبها ، خارج از شهر و درمیانه بازار ،سوار برآن نشود ،کما این که حق ندارد کسی را بر ترک خود نشانده ویا آن را کرایه دهد.

این روزنامه در ادامه می افزاید ،در آن برهه زمانی ،همچنین از دوچرخه سوار تعهد گرفته می شد که مواد غذایی همچون نان ویا گندم وجو را که جزو"طیبات" به شمار می آید را به وسیله دو چرخه حمل نکند ،زیرا در آن هنگام نام "الاغ شیطان" را بر دو چرخه اطلاق می کردند ،وزنان با دیدن دوچرخه ای که در حال عبور از خیابان بود ،روی خود را می پوشاندند ومردان از شر شیطان به خداوند پناه می بردند ، وبا دو چرخه سوار به عنوان شخصی فاسق که رفتاری ناهجار ،مانند کشیدن تنباکو را مرتکب شده است برخورد می شد ، وفقط "شخص فاسقی " همچون خودش با او نشست برخاست می کرد .