.
.
.
.

آتش زدن منازل 4 تن از بهائيان مصر "بر اثر تحريك يك روزنامه نگار"

در پى ظاهر شدن در يك برنامه ى تلويزيونى

نشر في:

چند تن از مصريان ساكن استان سوهاج واقع در منطقه صعيد مصر 4 منزل متعلق به خانواده هاى پيرو بهائيت را به آتش كشيدند. اين رويداد پس از آن صورت گرفت كه عضوى از يك خانواده ى بهايى در برنامه اى تلويزيونى مشاهده گرديد.

طبق گزارش هاى خبرى پخش شده در روز پنجشنبه 2/4/2009 ، پليس اين آتش زنى منجر به ايراد خساراتى به منازل 4 خانواده ى بهايى و همسايگان آنان شد.

اقدام تهاجمى مذكور عليه خانه هاى احمد السيد (45 ساله – كارگر)، وبرادرش عبد السميع (55 ساله - كشاورز)، و على احمد ابراهيم (45 ساله) همسر خواهرشان ، ومحمد عبد الرحمن (40 ساله) در روستا شورانيه از توابع شهرستان مراغه سوهاج صورت گرفت.

به نوشته ى روزنامه ى "المصرى اليوم" آتش سوزى موجب شد كه تعدادى از بهائيان روستا از ترس جان فرار كنند. نيروهاى امنيتى نيز به آنان كمك كردند كه در حين خروج از روستا دچار مشكلاتى نگردند.

اين روزنامه نوشت: ظاهر شدن احمد السيد (از پيروان بهائيت) در هفته ى گذشته در برنامه ى "الحقيقه" كه از شبكه ى تلويزيونى "دريم 2" پخش مى شد، موجب خشم چند تن از روستائيان شد و منجر به چنين اقدامى شد.

از سوى ديگر جمعيت دفاع از حقوق فردى، جمال عبدالرحيم روزنامه نگار "الجمهوريه" را متهم به آن كرد كه "با زدن انگ ارتداد از اسلام" به بهائيان، موجب اين تحريك شده و باعث گشته كه اين افراد مورد ضرب و شتم قرار گيرند و از روستاى خود فرارى شوند. اين جمعيت در نظر دارد دادخواستى به همين منظور تهيه و به دادگاه ارايه دهد.

گفتنى است در مصر حدود 2000 تن از پيروان بهائيت در مصر زندگى مى كنند.

بنيانگذار بهائيت در نيمه ى قرن 19 ميرزا حسين على نورى ملقب به بهاء الله از اتباع ايران بوده است. بهائيت در بسيارى از كشورها به عنوان يك دين به رسميت شناخته شده است وپيروان آن در 235 كشور و سرزمين ديده مى شوند.

طى ماههاى هاى اخير بهائيان مصر به اين حق دست يافته اند كه در شناسنامه ها و كارت هاى هويتشان از ذكر ديانت و عقيده معاف شوند. حكومت كنونى ايران، سرزمين منشأ بهائيت، اين دين وآيين را به رسميت نمى شناسد. حال آنكه بهائيان مى گويند "طبق آيين خويش مجاز نيستيم در سياست دخالت كنيم".