عاجل

البث المباشر

حمايت مشروط حزب دموكرات كردستان از مهدى كروبى

با تاكيد بر حقوق اقليت هاى قومى ومذهبى

دفتر سياسى حزب دموكرات كردستان كه يكى از احزاب نيرومند اپوزيسيون ايران مى باشد با صدور بيانيه اى به استقبال بيانيه ى انتخاباتى معروف مهدى كروبى، مورخ 20 ارديبهشت، 10/5/2009 تحت عنوان "احيای حقوق اقليت های قومی و مذهبی" رفت.

اين بيانيه كه در روز پنجشنبه 14/5/2009 منتشر شده در آغاز روال امور حكومتى در ايران را به باد انتقاد گرفته وگفته است: "در رژيم جمهوری اسلامی، هم امكان انتخابات آزاد وجود ندارد و هم آن هايی كه در انتخابات به پيروزی دست می يابند، با درميان بودن نهادهای فراقانونی و غير منتخب (انتصابی) ـ نمی توانند به برنامه های خويش و انتظارات و توقعات مردم جامه عمل بپوشانند".

با اين حال بيانيه ى حزب دموكرات كردستان، انتخابات را "فرصتی برای مطرح ساختن مطالبات مشروع مردم" دانسته و آورده است: "مسأله ملی در ايران و محروم ساختن ملت های تحت ستم اين كشور از ابتدايی ترين حقوق خويش، يكی از مهم ترين معظلات امروز ايران است و مطرح شدن اين مسأله در روند مبارزات انتخاباتی می تواند بر نتايج انتخابات تأثيرگـذار باشد".

حزب دمكرات كردستان ديدگاه های خود را در خصوص محتوای بيانيه ى كروبى بر شمرده است: بيانيه ى دفتر سياسى اين حزب مى گويد: "اين برای بار نخست است كه يك كانديدای پست رياست جمهوری در رژيم اسلامی ايران، مسأله مليت ها و مذاهب تشكيل دهنده ايران و ستم و تبعيض بر مبنای تمايزات ملی و مذهبی در چهارچوب رژيم اسلامی ايران را ـ اگرچه تحت عنوان "اقليت های قومی و مذهبی"؟! ـ بخشی از برنامه ی انتخاباتی خود قرار می دهد. اين اقدام آقای كروبی به هر منظوری كه بوده باشد، امری است مثبت. و به طرح صريح تر مسأله ای ياری می رساند كه عملاً وجود دارد، اما به طور رسمی مورد اعتراف قرار نمی گيرد".

اين حزب ضمن اشاره به نقش "مبارزه، پافشاری و پيگيری ملت های تحت ستم ايران و پيشاپيش همه، مردم كردستان بر احقاق حقوق مشروعشان" ابراز عقيده كرده است كه اين عوامل "شرايطی را پديد آورده است كه مسأله ستم و تبعيضات ملی و مذهبی در برنامه انتخاباتی يكی از كانديداهای پست رياست جمهوری انعكاس يابد و برنامه ی ويژه ای به آن اختصاص داده شود".

بيانيه ى حزب دمكرات كردستان مى افزايد: " آشكار ساختن و افشای بسياری از واقعياتی كه بيانيه ی آقای كروبی به نحوی به آن ها اشاره كرده است (نظير ستم ها و تبعيضات سياسی، مذهبی، ملی، فرهنگی، اقتصادی و اداری كه مليت های تحت ستم و اقليت های مذهبی با آن ها مواجه هستند) هرگاه از سوی مبارزان وابسته به اين مليت ها و مذاهب انجام پـذيرفته، جرم محسوب شده و موجب بازداشت و يا ايجاد مشكلات فراوانی برای افرادی گشته است كه از چنگ اين ستم ها و تبعيضات به ستوه آمده اند"

اين حزب ابراز عقيده كرده است: "نبايد فراموش كرد كه حتی اگر كليه ی اصول فراموش شده ی قانون اساسی ايران نيز اجرا شوند (هم چنان كه در بيانيه ی آقای كروبی آمده است) يا اگر تك تك وعده هايی كه نامبرده در بيانيه ی احيای "حقوق اقليت های قومی و مذهبی" بدان ها اشاره كرده تحقق يابند، تازه بخش بسيار كمی از حقوق سياسی، اقتصادی، فرهنگی، ملی و انسانی آحاد وابسته به مليت ها و مذاهب تحت ستم ايران تأمين خواهد شد".

حزب دمكرات كردستان در مورد قانون اساسى كنونى ايران و توان رئيس جمهورى در حل مشكلات قومى يا مساله ملى مى گويد: "قانون اساسی خود منشأ بخش عمده ای از تبعيضات ملی، مذهبی و جنسی است و با مفاد حقوق بشر كه نامبرده از لزوم رعايت آن سخن به ميان می آورد مغايرت دارد. بنابراين سوال اين است كه كانديدای رياست جمهوری مزبور اگر در انتخابات به پيروزی رسيد و راه اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی را به روی وی مسدود كردند، چه خواهد كرد؟ اگر رهبری و نهادهای فرا قانونی به مانعی بر سر راه او بدل شده و اجازه ندادند برنامه ها و وعده های خود را به پيش ببرد، چه موضعی اتخاذ خواهد كرد؟ اگر غير از بازنگری قانون اساسی راه ديگری نداشت، چه تصميمی خواهد گرفت؟ آيا باز هم از ميان اراده مردم و فرمان رهبری، تحت اين عنوان كه حكم حكومتی است!، دستور خامنه ای را برخواهد گزيد؟"

بيانيه ى اين حزب دير پا در پايان يادآور مى شود كه "عليرغم محدود بودن قدرت و اختيارات رئيس جمهور در رژيم اسلامی ايران و با وجود يأس و نااميدی مردم ايران در خصوص برگزاری يك انتخابات سالم و آزاد در كشورشان، اگر كانديدايی شجاعانه به ميدان آمده و برنامه انتخاباتی خود را به نماد انباشت مطالبات و خواست های سركوب شده مردم ايران بدل نمايد، انتخابات رياست جمهوری تبديل به عرصه رقابت ميان مردم و ديكتاتوری و زور مداری خواهد شد".

بيانيه سپس به اين نتيجه مى رسد كه: "آقای كروبی كه برنامه ای متمايز از كانديداهای فعلی و گـذشته ارائه داده است، فرصت آنرا دارد كه به دفاع از يك مسأله مهم بپردازد، مسأله ای كه مشكل ده ها ميليون تن از هموطنانش به شمار می رود. اكنون بايد ديد آقای كروبی در روزهای آينده ظرفيت و شايستگی خود را برای وكالت و پيشبرد اين مسأله چگونه و تا چه ميزان به اثبات خواهد رساند؟"