عاجل

البث المباشر

حمايت حسين خمينى از جدايى دين از سياست وپيروى ازعلماى پيشين

در گفتگو با (العربيه. نت) راجع به انتخابات

حسين خمينى نوه ى روح الله خمينى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران در گفتگو با (العربيه.نت) اظهار داشت كه ايران مى بايست انديشه ى علماى پيشين شيعه را رهنمون خويش قرار دهد زيرا آنان به جدايى دين از دولت معتقد بودند.

وى كه در شهر قم با خبرنگار (العربيه.نت) سخن مى گفت، نسبت به شعارهاى اصلاح طلبانه ى مطرح شده در مبارزات انتخاباتى كنونى، ابراز ترديد نمود و كل سيستم انتخابات را در ايران به زير سوال برد. او در مورد انتخابات روز 12/6/2009 به صراحت گفت: "اين حاكميت است كه برنده را تعيين مى كند و نه ملت".

حسين خمينى فرزند مصطفى خمينى انتخاب خاتمى و دوران او را يك استثنا دانست. او در اين باره گفت: "خاتمى را مردم بر سر كار آوردند وليكن او نتوانست از پيروزى خود به خوبى استفاده كند و خواسته هاى مردم را برآورده سازد، زيرا اختيارات قانونى لازم را نداشت.

وى در باره ى شعارهاى اصلاح طلبانه ى مهدى كروبى در زمينه ى اصلاح ساختار سياسى، مبارزه با فساد و دفاع از قوميتها، زنان و روشنفكران، اظهار داشت: مثلى است فارسى كه مى گويد خانه از پاى بست ويران است، خواجه در فكر نقش ايوان است. اظهارات كروبى مصداق اين مثل است.

نوه امام خمينى كه خود لباس روحانى بر تن دارد مى گويد: "لازم است در كشور احزاب آزاد چپ و راست و ملى گرا فعال باشند و دين را از سياست جدا كنند". او افزود: راه حل در اين است كه انتخاباتى آزاد و سالم با شركت همه ى اقشار مردم برگزار گردد و مجلسى قانونگذار تشكيل شود و به تدوين قانونى اساسى كه برمبناى ديدگاه صحيح اسلامى تصحيح شده باشد، بپردازد.

حسين خمينى توضيح داد كه منظور او از قانونى اساسى برمبناى ديدگاه صحيح اسلامى، اين است كه مشكلات موجود در قانون اساسى ايران برطرف شود و از انديشه ى صحيح اسلامى در تهيه ى قانون جديد استفاده گردد و آن انديشه اى است كه علماى شيعه از بدو تشيع تا كنون برمبناى آن بار آمده و اظهار نظر كرده اند و به طور خلاصه مى توان آن را جدايى دين از سياست ناميد.

وى در پاسخ به اين كه آيا با چنين گفتارى با انديشه ى جد خويش مخالفت نمى كند؟ اظهار داشت: اختلاف در نظريات در ميان فقهاى شيعه مطرح و مورد قبول است. او افزود: اغلب علماى تشيع طرفدار جدايى دين از سياست مى باشند.

نوه ى بنيانگذار جمهورى اسلامى در پاسخ به اين سوال كه آيا حقيقت دارد مادر بزرگ وى هنگام بازگشت او از امريكا تهديد كرده بود كه در صورت دستگيرى اش و براى اعتراض خلع حجاب خواهد كرد و به خيابان خواهد رفت، اظهار داشت چيزى در اين باره نمى دانم.

او در باره ى تأكيد بعضى از كانديداها بر حقوق قوميتهاى عرب، ترك، كرد و غيره در انتخابات كنونى خاطرنشان ساخت كه: اين قوميتها مشكلات، مسائل و مطالبات ويژه اى دارند كه موجب پرداختن به آنها شده است.

حسين خمينى در سال 1958 در تهران به دنيا آمد. او همراه با خانواده در سال 1965 در دوران عبدالسلام عارف به عراق مهاجرت كرد. پس از سقوط حكمرانى عبدالرحمن عارف برادر عبدالسلام عارف توسط حزب بعث عراق، به ايران بازگشت و در حوزه ى علميه ى قم به مدت 2 سال به تحصيل پرداخت. استادان او محمد باقر صدر، ابوالقاسم الخويى و روح الله خمينى بودند. او هر چند لباس روحانيت شيعه بر تن مى كند، خويشتن را يك شخصيت مذهبى ليبرال مى داند.

وى فوت پدرش را مقدمه ى انقلاب سال 1979 به رهبرى خمينى مى داند. او معتقد است كه پدرش مصطفى را مسموم كرده اند. وى پيش از اين در مصاحبه ى ديگرى با (العربيه.نت) گفته بود كه مسموم كردن پدرش، آتش انقلاب را شعله ور كرد. ليكن راز اين قتل هنوز آشكار نشده است.