عاجل

البث المباشر

اخراج سفرای سوریه از کشورهای شورای همکاری خلیج

در اعتراض به رد کلیه راه حل های عربی

کشورهای شورای همکاری خلیج روز سه شنبه 7-2-2012 طی بیانه ای از فراخوانی سفیران خود از دمشق و اخراج سفرای سوریه در کشورهای عضو خبر دادند.

به دنبال اعتراض کشورهای غربی به کشتار مردم سوریه توسط رژیم این کشور و فراخوانی سفیران خود از دمشق، کشورهای همکاری خلیج نیز تصمیم گرفتند که سفیران خود را از سوریه فراخوانند.

در این بیانه آمده است " کشورهای عضو شورای همکاری خلیج با ابراز خشم و تاسف شدید، کشتار کودکان، زنان و سالمندان سوری توسط رژیم این کشور را به دقت دنبال می کنند .

در این بیانه تاکید شده که" رژیم اسد بدون در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی و انسانی به رفتارهای زشت خود ادامه می دهند و با کشتار دسته جمعی در سوریه هر روز فاجعه ای تازه ببار می آورد."

در بیانه همچنین آمده است که کشور پادشاهی سعودی که ریاست دوره ای اتحادیه عرب را به عهده دارد اعلام کرد، کشورهای شورای همکاری همه سفیران خود را از دمشق فرا می خوانند.

همزمان با فراخوانی سفیران شورای همکاری مقرر شد که سفرای دمشق نیز کشورهای عضو را ترک کنند.

در این بیانیه افزوده شده است "پس از آنکه سوریه تمام تلاش های کشورهای عربی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در این کشور را با شکست مواجه ساخت دیگر ضرورتی برای باقیماندن سفرایش در این کشورها وجود ندارد.

شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب قرار است هفته آینده تصمیم سرنوشت سازی را در قبال کشتار بی رحمانه و خطرناک مردم سوریه اتخاذ کنند.

پیش از این کشور تونس سفیر سوریه را از خاک خود طرد کرده بود.