عاجل

البث المباشر

پژوهش هاى علمى ثابت كرد اصل انواع بشر نژاد عرب است

مطالعات ژنتيكى هر روز دستاورد جديدى دارد

دانشمندان بريتانيايى و پرتغالى متخصص در علوم ژنتيك در ادامه ى تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه اصل انواع بشر با همه ى رنگها، شكل و شمايل و دسته بنديهايش از يك منشأ سرچشمه گرفته است و آن "نژاد عرب" است.

اين محققان كه در دانشگاه "ليدز" بريتانيا مشغول پژوهش بوده اند، مى گويند: اروپايى باشى يا امريكايى، هندى باشى يا چينى، ايرانى باشى يا روسى، اسكيمو باشى يا سرخپوست، اصل و منشأت همان زنجيره ى ژنتيكى است كه از شمال افريقا سرچشمه گرفته و هزاران سال در شبه جزيره ى عربى و شمال آن حيات بشرى را پاس داشته و شكوفا كرده است.

آن گونه كه روزنامه ى سعودى "المدينه" و نشريه ى فرانسوى "لوپوئن" نوشته اند، دانشمندان به اين كشف دست يافته اند كه سلولهاى بدن همه ى افراد بشر بر روى زمين داراى همان ماده ى "ميتوشندرى" (mitochondrie يا mitochondria) هستند كه در سلولهاى مردم عرب وجود دارد.

گفتنى است كه اين ماده يكى از عناصر اصلى (DNA) سلولهاى بشرى است و تامين انرژى براى ياخته ها يا سلولها را بر عهده دارد.

"لوپوئن" آشكارا توضيح مى دهد كه تحقيقات در زمينه ى منشأ انواع بشر نشان داده است، انسانها به قول معروف از هر قوم و قبيله اى كه باشند، ماده ى مشترك "ميتوشندرى" در سلولهاى خود دارند كه اصل آنها را نشان مى دهد و ثابت مى كند اجداد همه ى انسانها صدها هزار سال را در سرزمين هاى عربى گذرانده اند.

بنابراين پژوهش، آدميان از شمال افريقا و شبه جزيره ى عربى و شمال آن به ساير مناطق رفته و در اروپا، آسيا، اقيانوسيه و امريكا مستقر شده اند.

روزنامه سعودى "المدينه" در شماره ى روز سه شنبه ى 7-2-2012خود، نوشته است: اين ديگر تقريبا قطعى شده است كه انسانها، نخستين بار در شمال افريقا پديد آمده و زيسته اند. سپس از درياى سرخ عبور كرده به شبه جزيره ى عرب رسيده اند.

يادآور مى شود در زمان باستان، اين شبه جزيره يك دوره ى چند 200 هزار ساله ى سرسبزى و باران خيزى را گذرانده است. ولى بعدها صحراهاى پهناورى اين منطقه را پوشانده كه تا به حال به اين وضع مانده است.

جالب است بدانيم كه در اذهان عمومى عربها بويژه در عصر حاضر، "عرب بودن" مبناى نژادى ندارد. به عبارت ديگر، "عرب" را به زبانش مى شناسند، نه رنگ پوست و رنگ چشم و قد و قامت و شكل ظاهرى.