عاجل

البث المباشر

پايكوبى و دست افشانى مردان بشار اسد بر جسد يك مبارز ضد رژيم

با فرياد "بشار، ما مردان توايم"

يكى از پر بيننده ترين صحنه هاى ويديويى منتشر شده در يوتيوب، نظاميان سورى وفادار به رئيس جمهورى خويش را نشان مى دهد كه تلاش مى كنند سوز سرما و وحشت از مخالفان را با پايكوبى و دست افشانى از ياد ببرند.

آنها كه يك سال است با صدها هزار و بلكه ميليونها مردم بپاخاسته مواجه اند و طى ماههاى اخير خود را با جانبازى جدا شدگان از ارتش و پيوستگان به مردم روبرو ديده اند، در هر فرصتى مى خواهند به خود روحيه بدهند يا دست كم دق دل خالى كنند و انتقام بگيرند.

در اين فيلم كوتاه مى بينيم چند تن از افراد ارتش اسد به همراه فرمانده خود دور يك نظامى از جدا شدگان از رژيم را كه به تازگى كشته شده است گرفته اند و با فرياد "ما مردان توايم اى بشار" دست مى زنند و پاى مى كوبند.

يكى از آنها با لگد به جسد عضو ارتش آزاديبخش سوريه مى زند و دي=ران مى خندند. فرمانده ى آنها هم مى گويد: او را پشت و رو كنيد. شايد چيزى در جيبهاى پشتى اش داشته باشد.

اين افراد بر خلاف فيلم هاى قبلى از اين دست، فرياد نمى زنند: شما آزادى مى خواستيد. ايناهاش، اين هم آزادى! ظاهراً اين حرف را "مردان اسد" تنها به زندگان زير شكنجه مى گويند.