عاجل

البث المباشر

دانش آموزان سورى حاصل درس امسال خود را بر در و ديوارها نوشتند

با خيزش دمشق در محاصره توپ وتانک

امسال نه تنها در شهرها و روستاهاى معترض و بپاخاسته سوريه، بلکه در دمشق نيز، محصلان دروس ديگرى خواندند و آخر سال تحصيلى نيز يادگرفته هاى ديگرى را نه در جلسات امتحان، که بر در و ديوارهاى شهر پس دادند.

اين روزها امتحانات آخر سال در بسيارى از نقاط سوريه با محصلان و معلمانى بسيار کم برگزار شده و مى شود. شايد غايبين، همه مخالف رژيم نباشند، اما ناامنى بر جامعه سايه افکنده است و گلوله باران، دوست و دشمن نمى شناسد. توقف اقتصاد، قطع خدمات بهداشتى و آب وبرق، نبود وسايط نقليه، جراحت و نقص عضو افراد يا عزيزانشان و فقدان اعضاى خانواده، باعث شده که دانش آموزان و دانشجويان سورى دروس همه ساله را ياد نگيرند.

آنها در عوض، درسى به نام "آزادى" ياد گرفته اند، درس ديگرى به نام "وطن"، درس سومى به نام "همبستگى" و نيز درس چهارمى به نام "فداکارى و جانبازى". شايد اينها براى مدرک گرفتن و يک کلاس بالاتر رفتن مهم نباشند، اما محصلان سورى ياد گرفته اند که اين دروس را باید بلد باشند تا آينده جامعه و کشورشان را بسازند.

خودی و غیرخودی در امتحانات


دانش آموزان سورى مى گويند که حتى در امتحانات، با نحوه برخورد خودى و غير خودى برخورد مى کنند. آنان مى گويند نورچشمى ها، آقازادگان و فرزندان محافظان رژيم، سوالات را پيشاپيش دريافت مى کنند و اگر هم نشد، باز هم نمره هايشان تضمين است.

از سوى ديگر صالح الراشد وزير آموزش و پرورش سوريه به خبرگزارى رسمى کشورش (سانا) گفته است که همه چيز رو به راه است و امتحانات به موقع و آرام پيش مى رود.

اما ديوارهاى پايتخت و سایر شهرهای سوریه چيز ديگرى را مى گويند. شعار، نقاشى، طرح، کاريکاتور، پوستر و تراکت، بسيارى از ديوارها را پوشانده است، بدون آنکه مبارزه انتخاباتى در کار باشد. البته سوريها مى گويند که بيش از يک سال است انتخاب بزرگشان در حال برگزاری است و نتيجه آن نيز در راه مى باشد.

اين وزير سعى کرده است که با تبديل مکان برگزارى امتحانات، مشکل ناامنى کلاس و امتحان و مدرسه را حل کند. او حوزه هاى امتحانى را از مناطق "آشوب زده" به مناطق نسبتاً آرام منتقل کرده است. ولى نه آرامش را مى توان با بخشنامه ايجاد کرد و نه درسهاى ناخوانده را مى توان امتحان داد یا گرفت.

اوضاع آرام در مناطق "آشوب زده"


جالب است که بدانيم ارتش آزاد سوريه در مناطقى که بر اوضاع مسلط شده است، امتحانات را به روال عادى برگزار مى کند. شهر دوما يکى از اين مناطق است. تازه آن دانش آموزان يا دانشجويانى که از دوما براى امتحان به دمشق رفته اند، با دو مشکل ناامنى شرايط و برخورد سرد و توام با ترديد مديران دمشق نشين مواجه شدند.

بعضى از دانشجويان، دانش آموزان و معلمانشان خود تحت تعقيب اند. بخش بزرگى از جمعيت آموزش و پرورشى سوريه در اردوگاههاى داخل و خارج از کشورشان روزگار سختى را مى گذرانند.

اکنون انقلاب سوريه، حلب و دمشق را نيز در بر گرفته است. اسد و حاميانش به اين دو شهر خيلى اميدوار بودند. ليکن کنترل اين دو نيز بس دشوار شده است.

پايتخت را توپ و تانک از درون و بيرون محاصره و بلکه اشغال کرده است. لباس شخصى ها و يونيفورم پوشها در اعلام حضور و اظهار فعاليت با هم رقابت گذاشته اند. اما با گذشت نزديک به يک سال و نيم، در حال خسته شدن و از نفس افتادن اند. نمونه بارز اين خستگى را مى توان بر شعارهاى در و ديوارها ديد.

سالها پيش در خاورميانه گفته شد که "ننگ با رنگ پاک نمى شود". حالا دمشق در تب و تاب نبرد سخت "ننگ و رنگ" به سر مى برد. عناصر حکومتى تنها قتل و شکنجه را دنبال نمى کنند. آنها رنگ هم به دست مى گيرند تا با زدودن شعارها و نقش ها "ننگ" را پنهان کنند.

اما اکنون آنان به رغم توپها، تانکها، آتش زدنها، تخریبها، رنگها و نیرنگ هایشان، با انبوه دانش آموزان و دانشجويانى روبرو هستند که يادگرفته هاى امسال خود را بر در و ديوار مى نويسند. یادگرفته های نوين نیز ارزان به دست نیامده اند که آسان بروند.